eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Povoľovanie odberu podzemných vôd (studňa) a zriadenie drobnej vodnej stavby.

Popis služby: Mesto / Obec v rámci prenesených kompetencií výkonu štátnej správy v oblasti štátnej vodnej správy vydáva povolenia na uskutočnenie vodnej stavby – studne pre fyzickú osobu.

Pri vodných stavbách má orgán štátnej vodnej správy pôsobnosť stavebného úradu podľa osobitného predpisu s výnimkou pôsobnosti vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia. Orgán štátnej vodnej správy, ktorý je príslušný na povolenie vodnej stavby, rozhoduje aj o užívaní stavby vydaním kolaudačného rozhodnutia.

Povolenie orgánu štátnej vodnej správy na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie vodnej stavby je súčasne stavebným povolením a povolenie na jej uvedenie do prevádzky je súčasne kolaudačným rozhodnutím.

V prípade zámeru vybudovať na svojom pozemku studňu využívanú za účelom získania pitnej alebo úžitkovej vody, z ktorej bude voda čerpaná iným spôsobom ako ručne je stavebník povinný písomne požiadať o povolenie zriadiť takúto vodnú stavbu.

Na základe vykonaného vodoprávneho konania, mesto / obec vydá rozhodnutie o povolení vodnej stavby. Tomuto povoleniu predchádza povolenie na osobitné užívanie vôd.
Komu je služba určená: Občan a podnikateľ

Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu pre udelenie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby.

Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí žiadosť potrebnú pre začatie povoľovacieho konania.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.

Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Áno

Je služba spoplatňovaná: Áno


Dátum zverejnenia: 21.12.2018

Dátum poslednej zmeny: 14.08.2019