eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Informovanie verejnosti o civilnej ochrane

Takmer denne prostredníctvom televízie, rozhlasu a tlače dostávame informácie o živelných pohromách, haváriách aj katastrofách. Tieto informácie prijímame s osobným želaním, aby nikdy väčších nebolo alebo aby neboli žiadne. Čoraz viac je však udalostí, ktorých priebeh spôsobuje zničenie majetku, ujmu na zdraví a žiaľ, čo je najsmutnejšie, ľudské obete.

Prírodné katastrofy existovali, existujú a v budúcnosti budú existovať, ale vo svojich ničivých účinkoch sa dynamicky spájajú s negatívnymi dopadmi havárií a kríz spôsobených človekom. Preto je v prvom rade nutné pochopiť nebezpečenstvá spojené s každou ľudskou aktivitou, ohrozenia a riziká, ktoré z nich plynú pre zúčastnených ale aj pre celé ľudstvo.

Ľudia si častokrát uvedomujú riziká, ktoré ohrozujú ich život, zdravie a majetok, až keď sa stanú priamymi účastníkmi havárií, živelných pohrôm alebo katastrof. Dôsledky týchto mimoriadnych udalostí potvrdzujú, že neznalosť vhodného reagovania na vzniknutú situáciu alebo jej podceňovanie spolu s panikou znásobujú straty na životoch a zvyšujú počet ohrození zdravia ľudí.

Publikované informácie neposkytujú detailný návod na správanie sa pri všetkých druhoch mimoriadnych udalostí, ale upozorňujú na ich najväčšie riziká a nebezpečenstvá. Cieľom tejto stránky je poskytnúť aspoň základné informácie o tom, ako v prípade ich vzniku reagovať a čo robiť, ak je ohrozený najmä život a zdravie.


Dátum zverejnenia: 09.05.2017

Dátum poslednej zmeny: 11.05.2017