Podmienky poskytovania a výšku príspevku môže mať každé mesto alebo obec špecifické. Spravidla sa poskytuje príspevok na stravovanie v jedálni fyzickej osobe, ktorá  nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, alebo má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek. Jedáleň môže poskytovať stravovanie aj prostredníctvom donášky stravy do domácnosti.


Dátum zverejnenia: 09.05.2017

Dátum poslednej zmeny: 11.05.2017

Žiadosť o poskytnutie príspevku na stravu

Legislatíva

Zákon č. 448/2008 zákon o sociálnych službách

 

Zákonná lehota

30 dní (Môže byť prerušená)

Poplatky

Cena jedla a príspevku na jedlo je individuálna

Kompetencie

Životné situácie