Samosprávy zriaďujú zariadenia sociálnych služieb. 
V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba pobytovou formou po celý rok. V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje pobytová forma len na určitý čas, najviac na tri mesiace kalendárneho roka. V dennom stacionári ambulantná forma len na určitý čas počas dňa.

Služba je poskytovaná V zariadení pre seniorov:

  • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, pričom jej stupeň odkázanosti je najmenej IV 
  • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

 


Dátum zverejnenia: 09.05.2017

Dátum poslednej zmeny: 11.05.2017

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Legislatíva

  • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
  • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)

Zákonná lehota

Poskytnutie služby závisí od počtu voľných miest v zariadeniach pre seniorov a od pozície v zozname žiadateľov.

Poplatky

Poplatok za poskytnutú službu je v závislosti o mieri odkázanosti na sociálnu službu v zmysle posudku odkázanosti na sociálnu službu.

Kompetencie

Životné situácie