eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Vybavovanie sťažností a podnetov

Popis služby:
Sťažnosť je podanie fyzickej alebo právnickej osoby, ktorým sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy a súčasne poukazuje  na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy. Podrobnosti o postupe pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia alebo prekontrolovania sťažnosti upravuje zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach.

Podľa zákona  o sťažnostiach sťažnosťou nie je podanie, ktoré:
- má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu a nie je v ňom jednoznačne vyjadrené, ochrany akého svojho práva sa osoba domáha,
- poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti orgánu verejne správy, ktorých odstránenie alebo vybavenie je upravené iným právnym predpisom
- je sťažnosťou podľa osobitného predpisu
- smeruje proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy vydanému v konaní podľa osobitného predpisu

Petícia je určená na právo občana spoločne s inými obracať sa vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu na štátne orgány a orgány územnej samosprávy so žiadosťou, návrhom alebo sťažnosťou. Podmienky podania petície upravuje Zákon 85/1990 Z.z. o petičnom práve. Ak je predmetom petície činnosť orgánov územnej samosprávy a jej poslancov alebo štatutárneho orgánu organizácie, ktorej zriaďovateľom je územná samospráva, petíciu vybavuje príslušný orgán územnej samosprávy. Petícia musí byť podaná v úradnom jazyku.

Petícia nesmie:

- k porušovaniu ústavy a zákonov, popieraniu alebo obmedzovaniu osobných, politických alebo iných práv osôb pre ich národnosť, pohlavie, rasu, pôvod, politické alebo iné zmýšľanie, náboženské vyznanie a sociálne postavenie
- k roznecovaniu nenávisti a neznášanlivosti
- petícia nesmie vyzývať k násiliu alebo hrubej neslušnosti
- petíciou sa nesmie zasahovať do nezávislosti súdu

Komu je služba určená: Občan a Podnikateľ

Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu vybavovania sťažností a petícií od občanov.

Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí žiadosť/ podnet od občana.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.

Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie

Je služba spoplatňovaná: Nie


Dátum zverejnenia: 09.05.2017

Dátum poslednej zmeny: 11.05.2017